a
i
u
e
o
             

ひらがな | カタカナ

カタカナ
ローマ字
ka
ki
ku
ke
ko
 
ga
gi
gu
ge
go
 
sa
shi
su
se
so
 
za
ji
zu
ze
zo
 
ta
chi
tsu
te
to
 
da
ji
zu
de
do
印刷用(PDF,1ページ)
na
ni
nu
ne
no
           
印刷用(PDF,2ページ)
ha
hi
fu
he
ho
 
ba
bi
bu
be
bo
   
ma
mi
mu
me
mo
 
pa
pi
pu
pe
po
外部サイト「筆順教室」
ya
 
yu
 
yo
               
ra
ri
ru
re
ro
               
wa
     
o
n
         
                         
キャ
kya
キュ
kyu
キョ
kyo
 
ギャ
gya
ギュ
gyu
ギョ
gyo
           
シャ
sha
シュ
shu
ショ
sho
 
ジャ
ja
ジュ
ju
ジョ
jo
           
チャ
cha
チュ
chu
チョ
cho
                   
ニャ
nya
ニュ
nyu
ニョ
nyo
                   
ヒャ
hya
ヒュ
hyu
ヒョ
hyo
 
ビャ
bya
ビュ
byu
ビョ
byo
           
ミャ
mya
ミュ
myu
ミョ
myo
 
ピャ
pya
ピュ
pyu
ピョ
pyo
           
リャ
rya
リュ
ryu
リョ
ryo